Odbojové tradice

Český svaz bojovníků za svobodu byl ustaven z účastníků prvního a druhého odboje, nebo jak určují stanovy, sdružuje účastníky národního boje za svobodu bývalé Československé republiky, kteří bojovali za její státní samostatnost a demokracii, jakož i jejich rodinné příslušníky, pozůstalé a občany, kteří souhlasí s jeho posláním.

Tato skutečnost zavazuje členy svazu, aby ctili, šířili historickou pravdu a připomínali veřejnosti události a osobnosti, které se těchto bojů za svobodu zúčastnily a tím spoluvytvářely dějiny naší vlasti.

Tradice prvního odboje

Do tradice prvního odboje řadíme snahy našich myslitelů obrozeneckého a pozdějšího období v čele s Tomášem G. Masarykem o důstojné místo českých zemí v rámci Rakousko-Uherské monarchie, odboj proti utlačování a ponižování českého a jiných slovanských národů habsburským mocnářstvím, boj za svobodu vlasti doma i v zahraničí v průběhu let 1914 až 1918, boj za uchování mezinárodně uznaných hranic Československé republiky proti některým sousedním zemím, budování základu nového samostatného státu Čechů, Moravanů, Slezanů, Slováků a Rusínů a jiných národností v demokratickém duchu.

Tradice druhého odboje

Mezi tradice druhého odboje řadíme veškeré činy a utrpení občanů předválečné Československé republiky spojené s bojem za udržení nezávislosti a svobody své vlasti v letech 1933 až 1947, zaměřené proti německé nacistické ideologii a hitlerovskému expansionismu.

Jsou to především humanistické myšlenky našeho prvního prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka a úsilí druhého prezidenta E. Beneše o obnovu svobody vlasti, podpora demokratických a antifašistických snah ve světě včetně pomoci a poskytnutí azylu utečencům z hitlerovského Německa, boj za demokratické Španělsko, boj proti snahám našich občanů německé národnosti a mezinárodních mocností o narušení celistvosti území státu, boj proti fašizaci tzv. druhé republiky, odboj proti nacistické okupaci doma i v zahraničí.

V současné době přiřazujeme k tradici druhého odboje i boj  proti restauraci  neonacismu a fašismu.