• Interbrigády

  Stručný pohled do minulosti Historické skupiny přátel čs. interbrigadistů

  Původní myšlenka znovu připomenout a oživit tradici československých interbrigadistů na půdě Českého svazu bojovníků za svobodu se zrodila v hlavě plk. Pavla Vranského. Tento válečný veterán čs. jednotek za druhé světové války prošel anabází tzv. Československého legionu v Polsku, prožil dlouhou internaci v Sovětském svazu, po evakuaci na Blízký východ se jako příslušník čs. 11. pěšího praporu – Východního a čs. 200. lehkého protiletadlového pluku – Východního zúčastnil bojů v Sýrii a v Tobruku. Poté se dobrovolně přihlásil ke službě u letectva a po příslušném výcviku bojoval v rámci 311. československé bombardovací perutě. Bojů ve Španělsku se sice nezúčastnil, nicméně …

 • Interbrigády

  Kapitán E. V. Voska, Revue Španělsko, 1937

  V občanské válce ve Španělsku v letech 1936-1939 na straně republiky bojovaly mezinárodní brigády. Spojili se v nich antifašisté z padesáti dvou zemí, mezi nimiž významné místo měli čs. dobrovolníci. Podle zprávy, kterou v Moskvě r. 1940 zřejmě vypracoval Jaroslav Hošek, přijelo do Španělska celkem 2171 československých občanů. Největší příliv dobrovolníků nastal v období listopad 1936-únor 1937, kdy jich přijelo celkem 962. Na konci r. 1936 vytvořili první československou jednotku – četu K. Gottwalda. Počátkem r. 1937 utvořili kulometnou rotu J. Žižky, na počátku r. 1937 protiletadlovou baterii K. Gottwalda, baterii J. Májka a téhož roku na podzim prapor T. …

 • Interbrigády

  Conference on the Czechoslovak Members of the International Brigades

  Friday, October 23rd, 2015 On October 23rd, 2015 in the Palace of the Senate of Parliament of the Czech Republic a research conference took place, dedicated to the issue of Czechoslovak members of the International Brigades (“interbrigadists”). The main organizer of this event was the Association of Friends of Interbrigadists (orig. Sdružení přátel interbrigadistů, SPI), which was established in the Czech Republic in the autumn of 2014, mainly thanks to the initiative of WW II veteran col.(ret.) Pavel Vranský. Most members of the Association are the descendants of the Spanish combatants, historians, archivists and members …

 • Interbrigády

  A brief look into the past of the Association of Friends of Interbrigadists

  The original idea to remind and revive the tradition of the Czechoslovak Interbrigadists to be organized within the Czech Union of freedom fighters (Ceský svaz bojovníků za svobodu, ČSBS) was initiated by Col. Pavel Vranský . This war veteran of Czechoslovak units during World War II passed through the so called Czechoslovak legion in Poland spent a long time interned in the Soviet Union, after the transfer to the Middle East became a member of No.11. (Czechoslovak) Infantry Battalion — East, and 200th (Czechoslovak) Light Anti-Aircraft Regiment, took part in fights in the Western Desert, Syria and in …

 • Interbrigády

  VÝSTAVA: SVĚDKOVÉ VZEPĚTÍ A TRAGÉDIE

  Plakáty ze španělské občanské války ve sbírkách Národního archivu U příležitosti konference Českoslovenští interbrigadisté a španělská občanská válka byla dne 23. října 2015 v prostorách Senátu Parlamentu ČR představena výstava, která zachycuje průřez bohatou sbírkou plakátů z občanské války ve Španělsku, uloženou v Národním archivu. Ta představuje ucelený soubor 215 plakátů španělské provenience vytištěných v letech 1936–1938. Do sbírek Národního archivu byly převedeny z bývalého Ústavu marxismu-leninismu ÚV KSČ. Pro svou vysokou historickou a grafickou hodnotu byla sbírka v minulosti několikrát využita pro výstavní účely, a to i v zahraničí. Od roku 2013 je v digitalizované podobě přístupná na http://www.badatelna.eu/fond/4766.…

 • Interbrigády

  Konference: Českoslovenští interbrigadisté a španělská občanská válka

  Praha, Senát Parlamentu ČR, Valdštejnský palác, 23. 10. 2015 Dne 23. října 2015 proběhla v prostorách Senátu Parlamentu ČR odborná konference, věnovaná problematice československých interbrigadistů. Prvotním impulsem k celé akci se stala snaha výboru Sdružení přátel interbrigadistů o rozvíjení činnosti sdružení a o vhodnou prezentaci na veřejnosti. Iniciativy se v tomto ohledu chopil předseda sdružení Richard Falbr, jenž pro myšlenku konference získal předsedu Senátu, p. Milana Štěcha. Díky vstřícnosti a pochopení jak samotného předsedy, tak i pracovníků Senátu se podařilo dojednat zásady spolupráce, termín akce a další náležitosti. Kromě samotného sdružení a Senátu se na přípravě podílelo vedení ČSBS. Odbornými …

 • Interbrigády

  Provolání k uctění 80. výročí založení Interbrigád na obranu Španělské republiky v roce 2016

  My, účastníci mezinárodní výroční konference pořádané Asociací bojovníků a přátel Španělské republiky 1936-1939″ (KFSR), jsme se setkali v Berlíně se zástupci spřátelených partnerských, mezinárodních antifašistických organizací s cílem projednat možnosti náležitě uctít bojovníky za svobodu španělského lidu v roce 2016. Před osmdesáti lety byl proveden puč vedený generálem Francem, namířený k odstranění demokraticky zvolené vlády, usilující o zlepšení sociálních podmínek v zemi. Bezpočet antifašistů z více než 50 zemí světa – lidé, různých náboženských vyznání, světových názorů, politických stran a barvy kůže se vypravilo velmi obtížnou cestou do Španělska, aby po boku španělského lidu bojovali při obraně 2. Španělské republiky …

 • Historické osmičky

  Bitva na Moravském poli – 1278

  „Český král padl v poli slávy. V pláč propukněte usedavý, sirotci, vdovy! Klopme hlavy! Jak hrdina však zemřel pravý, beze vší pohany.“ To jsou závěrečná slova žalozpěvu na úmrtí krále „železného a zlatého“, Přemysla Otakara II. po bitvě na Moravském poli r. 1278. Žal byl oprávněný, po smrti krále nastal v Českých zemích úpadek, anarchie, hospodářské problémy, které podtrhla neúroda v dalších letech; ale nepředbíhejme. Přemysl, druhorozený syn krále Václava I. byl od roku 1247 markrabětem moravským. Vládcem Českých zemí byl v letech 1253 – 1278. V roce 1252 se oženil s Markétou Babenberskou. Byl to jistě sňatek politický, Markétě …

 • Historické osmičky

  Král s jedním okem – 1228

  Václav I. byl synem Přemysla Otakara I. a Konstancie Uherské. Roku 1228 byl korunován, ale faktické vlády nad Českými zeměmi se ujal až r. 1230 po smrti otce. Otázkou však je, zda zpočátku vládl Václav, nebo jeho matka se sestrou, jejichž vlivu podléhal. Poslechněme si, jak Václava I. charakterizuje František Palacký: „Ze všeho, co víme o králi Václavu I., jeví se, že byl panovník spůsobný a rázný. O povaze a směru ducha jeho svědčí zvláště příznivě okolnost ta, že libovav sobě ve krásoumě, a zvláště v básnictví, rád vídal i ctil básníky na dvoře svém, a sám také jal se …